พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านความปลอดภัยระดับผู้จัดการส่วน (License to Lead for MML Level)

อบรมทบทวนการดับเพลิงขั้นสูง ประจำปี 2560

สถานประกอบการรับเหมามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Contractor Excellence)

การขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม "อับอากาศ" (Confine Space Training Center)

กิจกรรม "ง่วงเมาเราไม่ขับ ดับแล้วหนุน" สำหรับลูกค้า คู่ค้าและผู้ขนส่ง

อบรมทบทวนความรู้และความตระหนักในการทำงานอันตราย (Awareness in Safety Garden)

อบรมที่อับอากาศ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ

สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หน่วยฝึกอบรม บริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ใบรับรอง เลขทะเบียน อ.60-009

มาตรฐานการฝึกอบรมที่อับอากาศ (3วัน)

ภาคทฤษฎี 11 ชั่วโมง และปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

 • ขั้นตอนการขออนุญาตและการเตรียมการก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
 • การเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการช่วยเหลือและช่วยชีวิตในพื้นที่อับอากาศ
 • การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • ปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น
 • การค้นหา กู้ภัย และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่อับอากาศ

ขั้นตอนการสมัครอบรม

ส่งแบบใบสมัครเข้า อบรมที่อับอากาศ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (ระบุสามารถทำงานในที่อับอากาศได้) สามารถนำมาแสดงในวันอบรม หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร ผู้อนุญาตไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
 • ส่งเอกสารผ่านทาง Fax: 036-240-930 ต่อ 5935 หรือ E-mail: Naiyana.chanta-ae@siamcitycement.com

อัตราค่าลงทะเบียน

 • สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท
 • คู่ค้าและผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนในกลุ่มบริษัท ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท ยกเว้น SCCC และ IECO ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

การชำระค่าฝึกอบรม

 • ชำระเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค ในนามบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1053238000 ชื่อบัญชี บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
 • การชำระเงินต้องชำระเงินก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วัน และส่งเอกสารการชำระเงินทาง Fax: 036-240-930 ต่อ 5935 หรือ E-mail: Naiyana.chanta-ae@siamcitycement.com
 • กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ที่อยู่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เส้ยภาษี 010-555-612-5804
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายคืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม
 • สกรณีขอเลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันฝึกอบรม ในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม
อบรมที่อับอากาศ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ