พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านความปลอดภัยระดับผู้จัดการส่วน (License to Lead for MML Level)

อบรมทบทวนการดับเพลิงขั้นสูง ประจำปี 2560

สถานประกอบการรับเหมามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Contractor Excellence)

การขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม "อับอากาศ" (Confine Space Training Center)

กิจกรรม "ง่วงเมาเราไม่ขับ ดับแล้วหนุน" สำหรับลูกค้า คู่ค้าและผู้ขนส่ง

อบรมทบทวนความรู้และความตระหนักในการทำงานอันตราย (Awareness in Safety Garden)